ΓΕΩΠΛΕΓΜΑΤΑ

 

Όταν το έδαφος στα πρανή είναι αρκετά σαθρό τότε σταθεροποιείται με τη χρήση είτε τρισδιάστατου πλέγματος είτε με γεωκυψέλες.

 

 

 

 

 

 
© NAQUATEC 2005, Hosted by Privacy Policy