ΑΤΤΙΚΗ ΟΔΟΣ

 

Εκτελέσαμε περισσότερο από το 1/3 της εργολαβίας πρασίνου της Αττικής Οδού.

 

Οι εργασίες που διενεργήθηκαν είναι οι εξής:
  • Σχεδιασμός του δευτερεύοντος και τριτεύοντος σχεδίου άρδευσης σε συνεργασία με τον αρχιτέκτονα τοπίου
  • Συγκράτηση πρανών με πλέγματα πολυπροπολενίου και υδροσποράς
  • Φύτευση περισσοτέρων των 250.000 δένδρων και θάμνων σε 1 χρόνο

 

 
© NAQUATEC 2005, Hosted by Privacy Policy